Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adressen zijn: www.niiraja.nl en www.annemiekecornelisse.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

AVG wet

Uw Privacy volgens de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG wet)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst(WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

Workshops: informatie wat betreft uw persoonlijke gegevens.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

De gegevens uit uw aanmelding kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor overleg door een professionele collega met geheimhoudingsplicht die meewerkt aan de workshop.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Email; Nieuwsbrief en andere informatie toe te kunnen sturen
 • Telefonisch contact mogelijk te maken

Note: Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

 

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Annemieke Cornelisse, Kerkhofstraat 10, 9693 EC  BAD NIEUWESCHANS.

 

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Annemieke Cornelisse in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Annemieke Cornelisse gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten en producten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de Annemieke Cornelisse, haar relaties en haar medewerkers.

 

Gegevensbeveiliging
Annemieke Cornelisse maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

 

Bezoekersgegevens website
Om gebruik te maken van de diensten die de website biedt, zoals het aanmelden voor een workshop, downloaden e-boeken, abonnement op de nieuwsbrief etc. vult een bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en Annemieke Cornelisse. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 • het verzorgen en uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen staan van derden;
 • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Annemieke Cornelisse, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
 • het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde Annemieke Cornelisse) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van Annemieke Cornelisse.
 • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
 • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van Annemieke Cornelisse, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.

Een bezoeker loopt op onze website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

 

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt tijdens het inloggen. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

Partners en andere partijen
De website annemiekecornelisse.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van annemiekecornelisse liggen. Annemieke Cornelisse is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Annemieke Cornelisse u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

 

Wijzigen
Annemieke Cornelisse heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op niiraja.nl, annemiekecornelisse.nl website.

 

Inzage en uitschrijven
U mag Annemieke Cornelisse vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Annemieke Cornelisse verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met Annemieke Cornelisse meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek uiteraard deze gegevens direct uit onze CRM en Mailing systemen. U kunt dit melden bij Annemieke Cornelisse.